Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2stick - text & grafix

1.     ALGEMEEN

1.1.   Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen 2stick - text & grafix (hierna te noemen 2stick) en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.2.   De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het verlenen van een opdracht aan 2stick, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.

 

2.     OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

2.1.   Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief verzending, tenzij anders is aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2.2.   Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3.   Opdrachten dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte cq. orderbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail) dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4.   Afspraken die nadien worden gemaakt tussen opdrachtgever en 2stick en die afwijken van de offerte zullen door 2stick schriftelijk worden bevestigd. Ook deze bevestiging dient ondertekend geretourneerd te worden.

 

3.     UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1.   2stick zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3.2.   2stick voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

3.3.   De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om juiste en tijdige levering van het ontwerp door 2stick mogelijk te maken, zoals het aanleveren van teksten, beeldmateriaal of andere noodzakelijke gegevens.

3.4.   Alvorens het werk in productie wordt genomen (zoals aanleveren aan de drukkerij) dient de opdrachtgever het laatste ontwerp (print of digitaal bestand) goed te controleren en akkoord te geven.

3.5.   Indien opdrachtgever digitale drukbestanden afkomstig van derden aanlevert aan 2stick, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de (technische) kwaliteit en eventuele fouten in het drukwerk.

3.6.   Meer- of minderlevering t.o.v. het overeengekomen aantal is toegestaan met een percentage van 10%.

3.7.   2stick kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet kunnen behalen van een bepaalde leverdatum. Bijvoorbeeld te laat leveren door ziekte is een geval van overmacht.

 

4.     RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

4.1.   Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.2.   Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 2stick te allen tijde gerechtig om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen.

4.3.   Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.4.   Het door in het kader van de overeenkomst 2stick geleverde blijft eigendom van 2stick totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met 2stick gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zijn nagekomen.

4.5.   Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch 2stick jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

5.     GEBRUIK EN LICENTIE

5.1.   Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 2stick, verkrijgt hij/zij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp met betrekking tot de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt omdat hierover op het moment van het verstrekken van de opdracht nog geen duidelijkheid bestond dan dienen de voornemens te allen tijde aantoonbaar gemaakt te worden.

5.2.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van de ontwerpen indien hij/zij de (betalings-)verplichtingen niet nakomt of wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

5.3.   2stick heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. In dit kader dient 2stick van al het drukwerk een aantal modellen te ontvangen.

 

6.     HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN

6.1.   Naast het overeengekomen honorarium komen ook eventuele kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2.   Indien 2stick door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

 

7.     BETALING

7.1.   Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, zullen de door opdrachtnemer gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand en incassobureaus ten laste komen van de opdrachtgever.

7.2.   Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie is 2stick gerechtigd om vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen.

7.3.   De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan opdrachtnemer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met het gefactureerde bedrag.

7.4.   Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.5.   Vorderingen bij faillissement In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van 2stick en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens 2stick onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

8.     OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

8.1.   Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten m.b.t. de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2.   Wanneer 2stick op grond van gedragingen van de opdrachtgever redelijkerwijs de opdracht niet meer kan afronden dient de opdrachtgever evengoed het honorarium en de gemaakte kosten te betalen.

 

9.     GARANTIE EN VRIJWARING

9.1.   2stick garandeert dat het geleverde door hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2.   De opdrachtgever vrijwaart 2stick of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3.   De opdrachtgever vrijwaart 2stick voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10.   AANSPRAKELIJKHEID

10.1.2stick is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan, fouten of tekortkomingen van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, fouten of tekortkomingen in offertes van drukkers of toeleveranciers, fouten of tekortkomingen in het ontwerp/tekst/gegevens die door de opdrachtgever reeds zijn goedgekeurd, fouten of tekortkomingen in het geleverde druk- of productiewerk.

10.2.2stick kan geen garanties geven op kleur. Kleurafwijkingen (met eerder besteld drukwerk) kunnen ontstaan. 2stick is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

10.3.Een kleurenprint (van opdrachtgever of opdrachtnemer) cq. kleuren op beeldscherm, kunnen nimmer en nooit als kleurreferentie beschouwd worden. Print- of digitale proeven dienen dus enkel en alleen om de lay-out, tekst en beeld van het ontwerp te controleren en deze akkoord te geven.

10.4.2stick is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade. Indirecte schade, zoals gederfde winst, externe door opdrachtgever gemaakte kosten, vergane gegevens of materialen zijn uitgesloten.

10.5.Deze Algemene voorwaarden blijven van kracht, ook indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van bedrijfsnaam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Adresgegegevens

2stick - text & grafix
Abraham van Beyerenstraat 16k
3043 JA Rotterdam
Mobiel: 06 - 42 53 38 97
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie en prijzen: bel of kom gerust bij ons langs (check wel van te voren of we aanwezig zijn).